Algemene voorwaarden ALl-in services

Artikel 1            Definities

 1. All-in Services, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 75003503, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als All-in Services.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan All-in Services tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 

Artikel 2            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens All-in Services waarop zij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door All-in Services in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3            Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 14 kalenderdagen.
 2. All-in Services kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Er kunnen kleine afwijkingen plaatsvinden in de in de offerte opgenomen specificaties, maten en kleuren.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4            Tarieven en betalingen  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. All-in Services zal een projectprijs aangeven die is gebaseerd op soortgelijke projecten in het verleden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend aan de hand van daadwerkelijk gemaakte arbeidsuren en overige (materiaal)kosten.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot een aanbetaling. Pas na het voldoen van de aanbetaling zal met de werkzaamheden worden gestart. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
 4. Indien partijen overeenkomen dat in fases wordt gefactureerd, is All-in Services gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. All-in Services heeft het recht de vergoedingen aan te passen wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.
 6. Meerwerk zal in hoeverre mogelijk enkel worden uitgevoerd na overleg en achteraf worden gefactureerd.
 7. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of eerder met de werkzaamheden aangevangen dient te worden.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van All-in Services op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5            Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan All-in Services.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. All-in Services zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart All-in Services voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6            Uitvoering van de overeenkomst

 1. All-in Services voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. All-in Services heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor All-in Services voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Onder deze bepaling wordt onder meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het onverhinderd toegang verkrijgen tot de plaatsen waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden, deze plaatsen vrij zijn van overtollige materialen en dat All-in Services tijdig beschikt over de juiste informatie en eventuele vergunningen zijn geregeld.

 

Artikel 7            Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft All-in Services de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. All-in Services maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, voor zover mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
 2. Annulering van een afspraak dan wel overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. De annulering dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor uitvoering van de werkzaamheden worden gemeld aan All-in Services. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen komt de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking. Daarnaast is All-in Services gerechtigd de reeds gemaakte kosten voor materiaal door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8          Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. All-in Services is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en onder directe schade valt.
 2. All-in Services is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 4. In het geval dat All-in Services een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of bij uitblijven van uitkering, niet meer dan het bedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart All-in Services tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hen geleverde diensten en producten.

 

Artikel 10          Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door All-in Services aan opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes en materialen berusten bij All-in Services. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De eigendomsrechten gaan pas over op opdrachtgever zodra de gehele betaling is voldaan.
 2. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt All-in Services een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hen gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever All-in Services toestemming beeldmateriaal van de (afgeronde) werkzaamheden te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst bezwaar wordt gemaakt.

 

Artikel 11         Privacy

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 12          Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. All-in Services is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. All-in Services is enkel gehouden te leveren in de door hen aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.
 3. De door All-in Services aangegeven levertermijnen zijn niet fataal. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken dan de overeengekomen datum duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. All-in Services zal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 13        Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan All-in Services.
 2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient opdrachtgever of een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan All-in Services.

 

Artikel 14          Garanties

 1. All-in Services biedt garantie op de door hem geleverde diensten en producten. De voorwaarden zullen tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 2. Wettelijke bepalingen zullen te allen tijde door All-in Services in acht worden genomen.
 3. All-in Services zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de opdrachtgever zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

 

Artikel 15          Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin All-in Services is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens All-in Services en betrokken derden 12 maanden.